ایزوگام مایع – عایق سرد قیر پلیمری ساختمانی

ایزوگام مایع - عایق رطوبتی

ایزوگام مایع یا عایق سرد قیر پلیمری (LI10) از نوع عایق های ساختمانی ضد رطوبت است که می تواند به عنوان عایق پشت بام یا عایق کاری سقف ساختمان مورد استفاده قرار گیرد.

ایزوگام مایع یک عایق رطوبتی جدید بر پایه قیر امولسیونی اصلاح شده با رزین های امولسیونی منعطف ، فیلر های معدنی و مصنوعی و الیاف پلی پروپیلن (سفارشی) بوده که پس از اجرا ، ضمن آب بندی کردن صد در صد سطح ، قابلیت اجرای لایه های بعدی و همچنین امکان تردد را دارد . قبل از اجرا حتما از پرایمر عایق رطوبتی L10 استفاده شود.

ﮐﺎرﺑرد عایق ضد رطوبت ایزوگام مایع

 • عایق کاری ﮐﻠﯾﮫ ﺳطوح ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ ﻧظﯾر ﮐف، ﺳﻘف و دﯾوارھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑراﺑر آب و ﺑﺧﺎرات
 • عایق کاری ﻧواﺣﯽ ﺧﯾس و ﻣرطوب ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺎﻧﻧد ﺳروﯾس ﺑﮭداﺷﺗﯽ ، آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و …
 • ﺗرﻣﯾم ﻋﺎﯾق ھﺎی رطوﺑﺗﯽ ﻗدﯾﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﯾزوﮔﺎم، ﻗﯾر ﮔوﻧﯽ و آﺳﻔﺎﻟت
 • ﻋﺎﯾﻘﮑﺎری و ﭘوﺷش ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﻓوﻧداﺳﯾون ھﺎی ﺑﺗﻧﯽ
 • ﭘوﺷش ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﮐﻠﯾﮫ ﺳطوح ﻓﻠزی در ﺑراﺑر اﮐﺳﯾداﺳﯾون و ﺧوردﮔﯽ
 • ﭘر ﮐردن درز اﻧﺑﺳﺎط ﺳﺎزه ھﺎی ﺑﺗﻧﯽ
 • درزﮔﯾری آﺳﻔﺎﻟت ﻣﻌﺎﺑر و ﺟﺎده ھﺎ

ﻣزاﯾﺎی ایزوگام مایع

 • ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺑﮫ اﻏﻠب ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ
 • ﭘﺎﯾداری در ﺑراﺑر ﻋواﻣل ﺟوی و ﻋﻣر ﻣﻔﯾد طوﻻﻧﯽ
 • اﻧﻌطﺎف ﭘذﯾری و ﮐﺷﺳﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد ﺟﮭت ﺗﺣﻣل ﺗرک ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
 • ﻗﺎﺑﻠﯾت ﺧود ﺗرﻣﯾﻣﯽ در ﺑراﺑر آﺳﯾب ھﺎی ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺟزﺋﯽ
 • دو ﺟزﺋﯽ ﺑﺎ ﻧﺻب ﺳرﯾﻊ
 • ﻣﻘﺎوﻣت ﺧوب ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣواد اﺳﯾدی و ﻗﻠﯾﺎﯾﯽ ، ﺳوﻟﻔﺎﺗﮭﺎ و ﮐﻠراﯾد ھﺎ
 • ﻋﺎﯾق ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ ﻓﺎﻗد درز و اورﻟپ
 • ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب و ﺻرﻓﮫ اﻗﺗﺻﺎدی

مشخصات فنی ایزوگام مایع

 • ظاهر محصول : مایع ویسکوز سیاه
 • بسته بندی : سطل های ۵ – ۱۰ – ۲۰ لیتری
 • میزان مصرف : ۲-۳ کیلوگرم بر متر مربع
 • نسبت مخلوط : آماده به مصرف
 • مقاومت در برابر شوکهای حرارتی : ۲۰- تا ۷۰+ درجه سلسیوس
 • ضخامت اجزا : ۲-۳ میلی متر
 • مقاومت در برابر شوکهای حرارتی : فوق العاده
 • تحمل فشار مثبت و منفی : استفاده از رنگ رفلکس آلومینیومی Rp1 برای تردد و بازتاب خورشید الزامی است.

نحوه مصرف این عایق امولسیونی ساختمان

اﺑﺗدا زﯾر ﮐﺎر را ﺗﻣﯾزوﻣرطوب ﻧﻣﺎﯾﯾد. (ﺑرای اﺳﺗﺣﮑﺎم ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﭘراﯾﻣر L10 را ﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﺑﺎ آب ﻣﺧﻠوط ﻧﻣﺎﯾﯾد وﺑﮫ ﻋﻧوان زﯾر ﮐﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.) ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﻗﻠم ﯾﺎ ﻏﻠطﮏ ﻣواد را ﺑﮫ ﺿﺧﺎﻣت ھر دﻓﻌﮫ ١ﻣﯾﻠﯾﻣﺗر اﺟرا ﻧﻣﺎﯾﯾد وﺑﻌد از ﺧﺷﮏ ﺷدن ﯾﮏ دﻓﻌﮫ دﯾﮕر اﯾن ﮐﺎر را ﺗﮑرار ﻧﻣﺎﯾﯾد.در ﺿﻣن ﺑرای ﯾﮑﭘﺎرﭼﮕﯽ ﮐﺎر ﻣﯾﺗواﻧﯾد از ﺗوری ﻧﺳوزاﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *